SI Plus

V rámci Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie bola vypracovaná správa o ekosystéme.

Ambíciou tohto dokumentu je prispieť k ustáleniu vnímania sociálnych inovácií a k zmapovaniu hlavných výziev, ktorým ich realizácia na Slovensku čelí. Správa vychádza zo zistení realizovaného on-line dotazníkového prieskumu o stave sociálnych inovácií, sérií pološtruktúrovaných rozhovorov a štúdia dostupnej literatúry.

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/narodne-kompetencne-centrum-socialne-inovacie/dokumenty/sprava-stave-ekosystemu-si-slovensku_mpsvr-sr_022022.pdf

Zdroj: unsplash.com