SI Plus

K publikáciám Európskej komisie pribudli dve, ktoré sa týkajú sociálnych inovácií, sociálneho dopadu a sociálnej politiky. 

Sociálne experimentovanie (Praktická príručka pre predkladateľov projektov)

Praktická metodická príručka určená na podporu odborníkov z praxe, predovšetkým budúcich predkladateľov projektov EaSI, ktorí pripravujú návrh sociálneho experimentovania v programovom období 2021-2027. Užitočná môže byť aj pre zainteresované strany reagujúce na národné a regionálne výzvy ESF+, ktoré sa týkajú sociálnej inovácie v rámci zdieľaného hospodárenia. Táto publikácia taktiež môže zvýšiť povedomie tvorcom politík a financujúcich organizácií na všetkých úrovniach (EÚ, národnej, regionálnej a miestnej), najmä riadiacim orgánom ESF+ o hodnote sociálneho experimentovania. 

Viac informácií a publikáciu v online verzii, ako aj vo verzii na stiahnutie nájdete na nižšie uvedenej stránke. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f999b770-e342-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-258817888

Rozšírenie sociálnych inovácií (Sedem krokov na používanie ESF+)

Príručka (súbor nástrojov) odporúča kroky, ktoré treba dodržiavať na podporu rozširovania sociálnych inovácií. Týchto sedem strategických krokov je inšpirovaných celým radom európskych a iných výskumných projektov, praktických skúseností, vedomostnej politiky Európskej únie (EÚ) a dialógu o výskume, praxi a politike. Tento súbor nástrojov má slúžiť predovšetkým riadiacim orgánom ESF a sprostredkovateľským orgánom, ako aj širším záujmom zainteresovaných strán. Bol vyvinutý pre a so Spoločenstvom praxe pre sociálnu inováciu v rámci platformy nadnárodnej spolupráce ESF. Cieľom je pomôcť členským štátom strategicky využívať ich národné zdroje ESF na rozširovanie sociálnych inovácií. 

Viac informácií a publikáciu v online verzii, ako aj vo verzii na stiahnutie nájdete na nižšie uvedenej stránke. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f092971-e08c-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en

Zdroj: unsplash.com