SI Plus

Social Innovation Match (SIM) je nástroj vyvinutý Európskou komisiou (EK) na podporu prenosu a/alebo rozširovania sociálnych inovácií v celej Európe, ktorý poskytuje prístup k inšpiratívnym prípadom a spája sa s organizáciami, ktoré lepšie riešia spoločenské výzvy súčasnosti, najmä v oblastiach zamestnanosti, vzdelávania, zručností a sociálneho začlenenia.

SIM je databáza iniciatív sociálnej inovácie z celej Európy, ktorá ponúka možnosti:

  • filtrovať iniciatívy podľa krajiny, typu iniciatívy, témy organizácie, úrovne činnosti, stavu a zdroja financovania
  • filtrovať organizácie podľa krajiny, úrovne činností, témy a typu organizácie.

V súčasnosti je už viditeľných približne 150 iniciatív v oblasti sociálnej inovácie.

Predkladatelia projektov a zainteresované strany môžu nahrať svoju iniciatívu sociálnej inovácie a/alebo profil organizácie priamo do databázy. Miestne, regionálne a národné iniciatívy budú porovnávané z hľadiska kvality a vhodnosti, overené národným validátorom (overovateľom), ktorým je Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie. Nadnárodné iniciatívy a iniciatívy sociálnej inovácie na úrovni EÚ budú overené Európskym kompetenčným centrom pre sociálne inovácie.

Viac informácií môžete nájsť na nižšie uvedenom odkaze.

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/social-innovation-match