SI Plus

Európska komisia vyhlásila 30. júna novú výzvu na predkladanie projektových návrhov na tému „Strengthened Security Research and Innovation 2022“. Prierezovými prioritami sú spoločenské a humanitné vedy, digitálna agenda, umelá inteligencia, sociálna inovácia a spoločenská angažovanosť.

Návrhy by mali mapovať a analyzovať sociálnu inováciu v jednej alebo viacerých odlišných sociálnych oblastiach a mali by brať do úvahy sociálny význam výskumu, propagácie, prenosnosti a rozširovania takýchto sociálnych inovácií. Prihlásené projekty by tiež mali riešiť vzdelávanie, odbornú prípravu a zmenu individuálnych, behaviorálnych a sociálnych praktík zapojením občanov a miestnych komunít ako tvorcov, overovateľov a konečných užívateľov nových horizontálnych/pokročilých technológií.

Zatiaľ čo ostatné ciele pracovného programu Horizon Europe Cluster 3 ponúkajú výskumné a inovačné aktivity na vývoj riešení na riešenie konkrétnych bezpečnostných hrozieb alebo potrieb spôsobilostí, SSRI prispeje nástrojmi, ktoré pomôžu priblížiť tento a ďalší vývoj k trhu. Takéto nástroje pomôžu vývojárom (vrátane priemyslu, výskumných organizácií a akademickej obce) zlepšiť zhodnotenie ich investícií do výskumu. Budú tiež podporovať kupujúcich a používateľov pri zhmotnení zavádzania inovácií a ďalej rozvíjať ich bezpečnostné schopnosti.

Termín uzávierky podávania prihlášok je 23. novembra 2022.

Viac informácií o výzve Strengthened Security Research and Innovation 2022 (HORIZON-CL3-2022-SSRI-01), o podmienkach prihlasovania a prihlášku nájdete na webovej stránke Funding and Tender Portal.

Zdroj: unsplash.com

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-ssri-01-04