SI Plus

Organizácia: Land Source of Income 

Riešený problém

Až 80 % Rómov, ktorí sa zúčastnili prieskumu Agentúry pre základné práva EÚ (2016), žije pod stanovenou hranicou chudoby v krajine. Asi 33 % nemá prístup k pitnej vode a každé tretie rómske dieťa žije v domácnosti, v ktorej minimálne raz počas mesiaca pred týmto prieskumom išiel večer niekto hladný do postele. Rómska chudoba súvisí s nízkou mierou zamestnanosti, nízkym dosiahnutým vzdelaním, pracovnou diskrimináciou na trhu a priestorovou segregáciou.

Inovatívne riešenie

Od roku 2003 funguje nadácia Land Source of Income Foundation na podporu malých a stredných poľnohospodárskych podnikov pod vedením Rómov vo vidieckych oblastiach Bulharska, ktorá pomáha rodinám pri nákupe pôdy. Nadácia prispieva 70 % -ným podielom z ceny pozemku formou pôžičky. Príjemcovia spolu s rodinami majú päť rokov na splatenie pôžičky. Počas tejto doby nadácia poskytuje rodine nepretržitú pomoc s cieľom dosiahnutia finančnej autonómie. Poľnohospodári napríklad pravidelne navštevujú farmy a radia majiteľom pri výbere plodín, vybavenia a produktov vhodných na rozvoj udržateľných poľnohospodárskych postupov.

Nadácia si uvedomuje aj prepojenie medzi materiálnymi a psycho-sociálnymi rozmermi znevýhodnenia. Preto spolupracuje s miestnymi školami a kultúrnymi centrami pri organizovaní podujatí ako sú tanečné festivaly a výstavy rómskej kultúry, ktoré majú podporiť multikultúrnosť a sociálnu súdržnosť.

Kľúčové výsledky a výhody

Nadácia podporuje viac ako 170 rodín v celej krajine a má dosah na viac než 500 ľudí. Rodinám príjemcov to umožnilo zhromažďovať aktíva, z ktorých sú schopní vytvárať stabilné príjmy. Ďalšie aktivity prispeli k zvyšovaniu povedomia o úspešných príbehoch Rómov a pomáhajú bojovať proti negatívnym stereotypom. Realizátori projektu začali spolupracovať s marketingovými špecialistami s cieľom uviesť na trh poľnohospodárske výrobky farmárov. Vďaka prístupu zameranému na rodinu a zlepšeným marketingovým technikám začal syn jedného z prvých príjemcov tejto organizácie zásobovať miestne supermarkety svojimi výrobkami.

Projekt začal spolupracovať s marketingovým špecialistom na úspešnom predaji poľnohospodárskych produktov príjemcov z farmy. Vďaka prístupu nadácie zameranému na rodinu a vylepšeným marketingovým technikám začal syn jedného z prvých príjemcov tejto organizácie zásobovať miestne supermarkety svojimi výrobkami.

Potenciál pre mainstreaming

Nadácia získala financovanie z verejných aj súkromných zdrojov partnerov vrátane podpory z ESF. To jej umožnilo zrealizovať výskum udržateľných poľnohospodárskych postupov a rozšíriť svoje aktivity v rôznych bulharských regiónoch. Výsledkom je, že tento podporný model teraz využívajú nezávislí partneri, ako aj  zdroje na podporu viacerých rodín. Títo partneri tiež rozvíjajú sieť kontaktov s cieľom vzájomného  učenia sa a výmeny poznatkov. Preto má tento projekt veľký potenciál na jeho prenesenie do iných krajín a kontextov.

Nadácia má tiež záujem o využívanie technológií s cieľom ďalšieho rozvíjania udržateľnosti a prenosnosti tohto modelu. Napríklad digitálne mapy poskytujú ďalším príjemcom podpory návod krok za krokom, ako vypestovať plodinu.

Zdroj: unsplash.com