SI Plus

Organizácia: OZ CINEFIL

Riešený problém

V posledných rokoch sme svedkami mnohých útokov na ľudí z marginalizovaných skupín ľudí (napr. rómskej komunity) a rôznych menšín (migranti či žiadatelia o azyl). Navyše, na Slovensku nie je kreatívny priemysel dostatočne prispôsobený potrebám zraniteľných skupín ľudí. Existuje preto potreba, aby sa celoslovenský sektor stal inkluzívnejší a otvorenejší.

Inovatívne riešenie

Inkluzívne kino je unikátny projekt v Košiciach, ktorý prináša filmové vzdelávacie a kultúrne príležitosti pre širokú verejnosť a zraniteľným skupinám obyvateľstva, čím chce sprístupniť filmové umenie všetkým. Pozostáva z inkluzívnej filmovej školy pre deti a mládež z bežných a marginalizovaných komunít, otvorených filmových premietaní (ľudia s demenciou, autizmom, nepočujúcich, nevidiacich) a inkluzívneho filmového festivalu.

Lídrom projektu a realizátorom je Kino Úsmev, ktorého partneri pomáhajú osloviť zraniteľné skupiny ľudí a organizovať podujatia – združenie Usmej sa na mňa deti s mentálnym a telesným postihnutím a ETP Slovensko a Keď pomôžem deti z rómskej komunity. Tieto partnerstvá zahŕňajú aj nórskych partnerov TOU a Bíó Paradís alebo Východoslovenskú galériu, PST, či Creative Industry Košice.

Kľúčové výsledky a výhody

Hlavným z pilierov projektu je vytvorenie novej programovej ponuky pre zraniteľné skupiny, ale aj ich zapojenie do aktivít. Prostredníctvom filmovej školy sú prepájané deti so zdravotným znevýhodnením a deti z menšín s majoritou. Vďaka projektu deti odomykajú svoj tvorivý potenciál a stávajú sa citlivejšími k potrebám iných. Dlhodobým prínosom je širšia kultúrna ponuka pre cieľovú skupinu a presadzovanie ich potrieb.

Potenciál pre mainstreaming

Iné organizácie z kultúrneho priemyslu či neziskového sektora sa môžu inšpirovať a stať sa inkluzívnejšími a otvorenejšími – vo svojom programovaní, priestoroch alebo komunikácii. Tento prístup sa vie aplikovať v rôznych kontextoch a naprieč krajinami. Iné kiná môžu napríklad nainštalovať indukčnú slučku do svojich kinosál a organizácie spustiť krúžky na prepájanie detí, mládeže a dospelých s rôznym pozadím.

Zdroj: unsplash.com