SI Plus

Krajina: Írsko 

Riešený problém

Rôznym spôsobom znevýhodnené osoby majú častokrát problém uspieť medzi ostatnými uchádzačmi na trhu práce a zamestnať sa. Ide o  ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí v podmienke, ktorí sú v kontakte s probačnou službou, ľudí bez domova, osoby s anamnézou užívania návykových látok alebo dlhodobo nezamestnaných. Preto sú potrebné nové prístupy na podporu ich zamestnávania a na tvorbu pracovných miest.

Inovatívne riešenie

V roku 2006 bol vytvorený program komunitných služieb (CSP) s podporou írskej vlády. Jeho cieľom je vytvoriť udržateľné pracovné príležitosti pre marginalizované osoby. CSP poskytuje organizáciám financovanie a možnosť rozširovania svojich kapacít. Vďaka tomu vytvárajú udržateľné pracovné miesta, z ktorých 70% musia byť pre ľudí zo znevýhodnených skupín.

CSP poskytuje organizáciám aj rôzne podporné nástroje pre oblasť podnikania. CSP spravuje vládny subjekt Pobal. Ten zároveň zbiera v rámci projektu údaje, ktoré umožňujú ďalší výskum a následne lepšiu koncepciu opatrení pre Organizácie financované CSP.

Kľúčové výsledky a výhody

CSP už od začiatku svojho vzniku podporil viac ako 500 komunitných firiem, a to sumou približne 650 miliónov EUR.  Program podporuje poskytovanie 400 rôznych služieb najmä v komunitných sociálnych podnikoch, pričom sa vytvorila príležitosť zamestnať ďalších 830 zamestnancov na plný a čiastočný úväzok. Vysoký počet znevýhodnených osôb si vďaka programu dokáže nájsť zamestnanie, čo svedčí o efektívnosti a udržateľnosti CSP.

Potenciál pre mainstreaming

CSP má potenciál prenosnosti, čo znamená, že tento model  je možné ľahko prispôsobiť potrebám miestnej komunity. Aby bol program úspešný, je dôležité počiatočné verejné financovanie v dostatočnej výške. Na druhej strane, model má rad dlhodobých a úsporných výhod, ktoré vykompenzujú tieto prvotné náklady. CSP bol označený za najlepší model „Projektom Interreg Europe RaiSE1“, ktorý predstavuje iniciatívu Európskej únie Komisia (EK).

Zdroj: unsplash.com