SI Plus

Organizácia: Slovensko.Digital

Riešený problém

Štátne IT je komplikované, dostupných je málo zrozumiteľných informácii, ktoré sú roztrúsené po rôznych zdrojoch a úradoch. Projekt Red Flags chce priniesť štrukturovanejší prístup k hodnoteniu štátnych IT projektov s dôrazom na rizikové oblasti. Na základe skúseností riešiteľov a skúseností širšej odbornej komunity preto vypracovali metodiku, ktorá sa zameriava na viac ako 50 kritérií úspešnosti projektov. Zverejnenie hodnotení umožní zadávateľom z verejnej správy aj dodávateľom riešení urobiť potrebné korekcie a širokej verejnosti v prípade potreby vyvinúť tlak, aby projekty neboli predražené a výsledný produkt bol pre spoločnosť prínosný.

Inovatívne riešenie

Red Flags je kolaboratívne hodnotenie štátnych IT projektov, ktoré funguje formou wiki, kde môže zmenu hodnotenia navrhnúť ktokoľvek. Projekt prináša pre verejnosť otvorené a transparentné hodnotenie IT projektov komunitou IT expertov. Zároveň tak prispieva ku kvalitnej a úspešnej informatizácii projektov verejnej správy prostredníctvom poukazovania na kritické miesta projektov a ich možné riziká. V neposlednom rade tento otvorený prístup počíta s participáciou realizátorov IT projektov, ako aj ich dodávateľov či participáciou širokej verejnosti, aby v prípade nutnosti bol vyvinutý tlak na prípadné opravy projektov a eliminovali možnosti korupcie. Hlavným cieľom projektu je prispieť k úspešnej a kvalitnej realizácii projektov informatizácie verejnej správy identifikovaním kritických miest a potenciálnych rizík.

Na základe skúseností riešiteľov projektu, ako aj skúseností širšej odbornej komunity bola vypracovaná metodika, ktorá sa zameriava na viac ako 50 kriitérií úspešnosti projektov. Hodnotenie vzniká priebežne a môže sa do neho zapojiť aj širšia odborná verejnosť cez otvorenú diskusnú platformu. Odborná komunita sa môže zapojiť aj do zlepšovania samotnej metodiky.

Kľúčové výsledky a výhody

Projektom Red Flags sa zabezpečuje skvalitnenie výsledkov IT projektov verejnej správy, príjemnejšie užívateľské prostredie a znížovanie ceny nielen na realizáciu IT projektov, ale aj na financovanie ďalšej prevádzky a rozvoja IS verejnej správy.  Zverejnenie hodnotení umožní zadávateľom z verejnej správy aj dodávateľom riešení urobiť potrebné korekcie a širokej verejnosti v prípade potreby vyvinúť tlak, aby sa takéto korekcie v projektoch udiali. V neposlednom rade tento otvorený prístup a verejné informovanie pomôže odhaľovať a eliminovať prípadnú korupciu.

Potenciál pre mainstreaming

Projekt Red Flags v celom rozsahu aktivít je možné realizovať nielen na úrovni IT projektov ministerstiev na celoštátnej úrovni, ale je možné ho aplikovať aj na regionálnej úrovni VÚC alebo okresov. Je ale potrebné pre jednotlivé aktivity a metodiku Red Flags prispôsobiť na lokálne podmienky.