SI Plus

Krajina: Luxembursko 

Riešený problém

Utečenci a migranti môžu mať pri príchode do novej krajiny obmedzený prístup k informačno-komunikačným technológiám (IKT). Dôvodom je zvyčajne nedostatok finančných prostriedkov alebo digitálnych zručností. To znižuje ich šancu nájsť si prácu a sociálne kontakty, takže ich integrácia do novej krajiny je sťažená a trvá dlhšie.

Inovatívne riešenie

Digitálna inklúzia, nezisková organizácia v Luxemburgu, poskytuje utečencom a iným marginalizovaným skupinám darované digitálne zariadenia, napríklad notebooky a smartfóny. Materiálna podpora je kombinovaná s podporou vzdelávania cez program Digi4all. Prostredníctvom Digi4all workshopov a školení v oblasti IKT sa zapojené osoby naučia, ako opraviť darované  vybavenie. Školenia prebiehajú v rôznych jazykoch (napr. arabčina a angličtina).

Tím zapojený do implementácie projektu je interdisciplinárny, zložený zo sociológov a technikov. Vďaka tomu je možné reagovať na rôzne potreby cieľovej skupiny. Projekt je inovatívny, pretože sa na digitalizáciu pozerá ako na faktor umožňujúci sociálnu integráciu marginalizovanej skupiny ľudí  a zároveň má pozitívny vplyv na životné prostredie prostredníctvom opätovného použitia zariadení IKT.

Kľúčové výsledky a výhody

Viac ako 2 300 ľudí už získalo, opravilo a darovalo zariadenia vďaka aktivitám digitálneho začlenenia od ich spustenia v roku 2016. Viac ako 1 000 ľudí získalo súbor nových digitálnych a technických zručností, ktoré  zvyšujú ich šance na získanie zamestnania.

Potenciál pre mainstreaming

Napriek tomu, že potrebné ľudské a finančné zdroje sú značne obmedzené, projekt má potenciál na prenos a adaptabilitu v rôznych národných súvislostiach. Taktiež by sa mohol použiť na podporu osôb ďalších zraniteľných skupín, vrátane starších ľudí alebo rodín s nízkym príjmom. Projekt sa zameriava na budúcu možnosť škálovateľnosti prostredníctvom priamej spolupráce s verejným a sociálnym sektorom. Digitálna inklúzia bola uznaná ako úspešná a inovatívna iniciatíva na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom nasledujúcich nástrojov ocenenia v Luxemburgu: „Komunikácia a hodnoty“ Kategória organizácie Diversity Awards Lëtzebuerg v roku 2019; cenu „Coup de Pouce“ a cenu „Prix Etika“ pre najlepší nezávislý udržateľný projekt v roku 2018; ocenenie Startup Europe Awards # SEUA17 v sociálnej kategórii v roku 2018; a ocenenie ‘Coup de Coeur’ v roku 2017.

Zdroj: unsplash.com