SI Plus

Organizácia: ERGO Network

Riešený problém

Rómovia predstavujú najväčšiu menšinu v Európe a aj napriek tomu sú stále nedostatočne zastúpení na politickej scéne. Hoci existujú politiky na podporu inklúzie Rómov a zvýšenie kvality ich života, zvyčajne sa zavádzajú a realizujú bez adekvátnej konzultácie s členmi rómskej komunity.

Inovatívne riešenie

Európske rómske organizácie na miestnej úrovni (ERGO), predstavujú sieť zriadenú malou skupinou mimovládnych organizácií v Holandsku v roku 2008. Cieľom je posilniť postavenie Rómov v Európe prostredníctvom politickej sebareprezentácie. Táto sieť zahŕňa takmer 30 európskych organizácií pôsobiacich v oblasti práv Rómov. Na rozdiel od mnohých rómskych politík, ktoré sa zameriavajú na Rómov ako na pasívnych príjemcov, sieť ERGO ich zapája ako aktívnych účastníkov a partnerov. Tým sa rovnako podieľa na zvyšovaní ich sociálneho začlenenia.

Táto sieť pri svojej činnosti dodržiava zásady aktívneho občianstva, kolektívnej zodpovednosti a základných práv. Zámerom je priniesť hlas rómskej komunity do procesu tvorby európskych a vnútroštátnych politík. V roku 2016 napríklad sieť aktívne rokovala so slovenským predsedníctvom a prispievala k záverom Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa (EPSCO) a Rómoch. Sieť zorganizovala aj prvú akadémiu ERGO, ktorá prepojila mladých rómskych členov a dobrovoľníkov, ktorí tak mali možnosť rozvíjať svoje vodcovské a advokačné schopnosti. Členovia skupiny ERGO tiež poskytujú podporu rómskej komunite pri podávaní žiadosti o financovanie z prostriedkov EÚ.

Kľúčové výsledky a výhody

Sieť ERGO je najväčšou organizáciou zastupujúcou záujmy Rómov v Európe. Vďaka svojej širokej členskej základni je schopná realizovať národné analýzy sledujúce situáciu Rómov v rôznych krajinách na podporu ich obhajoby na úrovni EÚ.

Sieť podporuje rozširovanie kapacít svojich členských organizácií, budovanie koalícií a zvyšovanie informovanosti o možnostiach financovania ponúkaných na úrovni EÚ. Sieť ERGO úspešne zvýšila povedomie o špecifickej forme rasizmu zameraného na Rómov, tzv. anticiganizme, ako hlavnej príčine chudoby a sociálneho vylúčenia Rómov medzi tvorcami politík EÚ. Aktivity siete boli dobre viditeľné a mali výrazný dosah v roku 2018 s počtom 20 000 návštevníkov webovej stránky, 3 800 sledovateľmi na Twitteri a 13 publikovanými koncepciami v oblasti politiky a výskumu.

Zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI) podporuje projekt Rómovia začlenení do sociálnej Európy (2018 – 2020), v rámci ktorého táto sieť zorganizovala 45 stretnutí, podujatí alebo školení s 1 222 účastníkmi v roku 2018.

Potenciál pre mainstreaming

Na zabezpečenie svojej udržateľnosti a rastu sa sieť ERGO čoraz viac zameriava na miestny rozvoj vedený komunitou, ktorá zahŕňa aj Rómov a miestne organizácie. To ďalej podporí integráciu hlasu Rómov do komunitných iniciatív organizovaných zdola nahor a podporí tiež udržateľnosť opatrení na podporu integrácie Rómov. Sieť má veľký potenciál na ďalší prenos aj do iných kontextov a aktívne spolupracuje s mnohými známymi európskymi a medzinárodnými organizáciami.

Zdroj: unsplash.com