SI Plus

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) pod vedením generálneho tajomníka OECD vydala metodologický rámec s názvom Building Local Ecosystems for Social Innovation. Venuje sa problematike sociálnych inovácií a budovania lokálnych ekosystémov pre sociálne inovácie.

Publikácia predstavuje predbežný rámec pre analýzu ekosystémov sociálnej inovácie na miestnej úrovni. Môže pomôcť tvorcom politiky lepšie porozumieť rôznym konceptom sociálnej inovácie a vypracovať projekty na podporu sociálnej inovácie a jej implementácie. Sociálne inovácie sa ukázali ako cenné pri identifikácii, navrhovaní a implementácii nových riešení sociálnych a environmentálnych problémov. Nedávna pandémia COVID-19 upriamila pozornosť na potenciál sociálnych inovácií ako mechanizmu odolnosti vrátane miestneho rozvoja. 

Publikácia je rozdelená do troch častí, pričom prvá z nich sa zaoberá charakteristikami sociálnej inovácie a výhodami, ktoré môže priniesť. Druhá časť poskytuje analytický rámec pre sociálne inovácie na miestnej úrovni. Záverečná časť stanovuje množstvo usmernení, ktoré podporujú implementáciu ekosystémov sociálnej inovácie na miestnej úrovni, vrátane príkladov konkrétnych politických nástrojov.

V PDF forme môžete tento metodologický rámec získať po kliknutí na nižšie uvedený odkaz.

Zdroj: oecd-ilibrary.org

Building local ecosystems for social innovation