SI Plus

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre cieľ politiky súdržnosti 4 „Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv“ Programu Slovensko (ďalej len „P SK“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o členstvo v Poradnom výbore pre sociálne inovácie.

Úlohou  Poradného výboru bude podieľať sa na príprave výziev na podporu SI, rozvoji ekosystému SI, na vyhodnocovaní dopadu realizovaných projektov a ich hodnotení.

Zloženie poradného výboru a jeho činnosť je v súlade s  princípom partnerstva.  

Záujemcovia sa môžu zapojiť do výzvy  najneskôr do 9. októbra 2023 v elektronickej podobe prostredníctvom  vyplneného a podpísaného  formulára (v prílohe), ktorý je potrebné zaslať na adresu uvedenú vo výzve.